Veikla

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas.

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinių įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Lopšelis-darželis ugdymą organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa.