Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė direktorė Ivona Marija Matveiko
Pirmininko pavaduotoja Daina Jermak
Sekretorė Lilija Ceiko
Narės: Juzė Markėvič, Kristina Snežko, Gražina Švaikovskaja.

Vaiko gerovės komisija:

  • įtraukia visą lopšelio-darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
  • organizuoja įvairius prevencinius renginius;
  • analizuoja ugdytinių smurto, patyčių atvejus jų artimoje aplinkoje;
  • laiku nustato vaikų specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padeda tinkamai jas spręsti;
  • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, sveikatingumo, saugumo užtikrinimo ir kitais atvejais.

Lopšelio-darželio metodinė grupė

Pirmininkė Daina Jermak
Sekretorė Nerija Četrauskaitė
Narė Edita Staniulionienė

Metodinės grupės funkcijos:

  • dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo programą;
  • padeda planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaiko jį vaikų individualioms reikmėms;
  • plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas;
  • teikia lopšelio – darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo, dėl mokytojų kvalifikacijos organizavimo gerinimo;
  • inicijuoja renginius, konkursus, varžybas, organizuoja projektus, užtikrina dalyvavimą juose.

Ugdomosios veiklos stebėjimo grupė

Pirmininkė Ivona Marija Matveiko
Narės: Daina Jermak, Nerija Četrauskaitė, Edita Staniulionienė

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio 2018–2022 metų strateginio plano vykdymo įgyvendinimo stebėsenos grupė

Pirmininkė ‒ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė
Narės: mokytoja metodininkė Nerija Četrauskaitė, ūkio vedėja Natalija Miasnikova

Lopšelio-darželio patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo vykdymo grupė

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Jermak
Narės: logopedė Kristina Snežko, mokytoja Gražina Švaikovskaja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio interneto svetainėje

Ivona Marija Matveiko, Daina Jermak