Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė Karolina Misevič
Sekretorė Daina Jermak
Narės: Edita Staniulionienė, Jurgita Gvozdienė, Ieva Šocikaitė, Alina Sniežko.

Lopšelio – darželio taryba:

  • teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria lopšelio – darželio nuostatams, lopšelio – darželio strateginiam planui ir metinei veiklos programai, lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio – darželio direktorius;
  • teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio – darželio vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso lopšelio – darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio – darželio bendradarbiavimą.