Płatności

Opłata za świadczenie usług i wyżywienie dzieci w przedszkolu-żłobku określana jest zgodnie z „Opisem procedur opłat za świadczenie usług i wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, realizujących programy edukacji przedszkolnej", zatwierdzonym decyzją Rady Samorządu Rej. Wileńskiego Nr T3-177, z dnia 31 maja 2013 r.:

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą nustatymo tvarkos aprašas (189 KB)

Rodzice (opiekunowie), którym przysługuje prawo do ulg, zobowiązani są wypełnić wniosek i przedłożyć dyrektorowi placówki lub opiekunowi grupy, do której uczęszcza dziecko, wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi to prawo, do 1 dnia następnego miesiąca. Ulgi nie są zwracane za okres miniony, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawione zostanie oświadczenie o przysługującym zasiłku rodzinnym z Wydziału Pomocy Społecznej.
Dokumenty potwierdzające należne ulgi, przekazywane są dyrektorowi w momencie przyjmowania dziecka do placówki, a dokumenty potwierdzające później pojawiające się prawo do ulgi we wszystkie dni robocze. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego poinformowania dyrektora placówki o utracie prawa do zasiłku.

Prašymas dėl užmokesčio lengvatų taikymo (337 KB)