Przyjmowanie i wypisywanie z placówki

Grupy żłobkowe i przedszkolne kompletuje dyrektor placówki. Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów) skierowanego do dyrektora instytucji. Wnioski rodziców (opiekunów) rejestrowane są dzienniku zgodnie z datą ich złożenia.

Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia (poinformowania dyrektora placówki) wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola do dnia 15 maja każdego roku kalendarzowego.

Brak takiej informacji będzie skutkował usunięciem dziecka z listy, po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym uprzedzeniu rodziców (opiekunów).

Rodzice (opiekunowie), którzy chcą wykreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola zobowiązani są wypełnić wniosek i przedłożyć go dyrektorowi placówki. Usunięcie z listy możliwe jest tylko po całkowitym rozliczeniu się rodziców za świadczenie usług oraz koszty wyżywienia.

Vaikų priėmimo tvarkos aprašas (150 KB)

Prašymas dėl vaiko priėmimo į Maišiagalos vaikų lopšelį-darželį (153 KB)

Prašymas nutraukti sutartį (91 KB)

Prašymas dėl užmokesčio lengvatų taikymo (337 KB)