Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė Edita Staniulionienė
Sekretorė Daina Jermak
Narės: Ivona Marija Matveiko, Irutė Stalauskė, Sabina Gucevič, Alina Sniežko.

Lopšelio – darželio taryba:

 • teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria lopšelio – darželio nuostatams, lopšelio – darželio strateginiam planui ir metinei veiklos programai, lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio – darželio direktorius;
 • teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio – darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso lopšelio – darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio – darželio bendradarbiavimą.

Lopšelio-darželio mokytojų taryba

Pirmininkė Ivona Marija Matveiko
Sekretorė
Narės: Juzė Markėvič, Daina Jermak, Nerija Četrauskaitė, Edita Staniulionienė, Gražina Švaikovskaja, Lilija Ceiko, Celina Buinovska, Viktorija Piatkova, Lilija Šilinska, Karolina Misevič (Vaiko priežiūros atostogose).

Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
 • analizuoja ugdymo planų, lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
 • sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • teikia siūlymus lopšelio – darželio tarybai įvairiais lopšelio – darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;
 • svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio – darželio direktoriaus teikiamais klausimais;
 • renka atstovus į darželio tarybą;
 • pritaria ir teikia siūlymus dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir mokytojų atestacijos.

Lopšelio-darželio metodinė grupė

Pirmininkė Celina Buinovska
Sekretorė Nerija Četrauskaitė
Narė Edita Staniulionienė

Metodinės grupės funkcijos:

 • dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo programą;
 • padeda planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaiko jį vaikų individualioms reikmėms;
 • plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas;
 • teikia lopšelio – darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo, dėl mokytojų kvalifikacijos organizavimo gerinimo;
 • inicijuoja renginius, konkursus, varžybas, organizuoja projektus, užtikrina dalyvavimą juose.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė direktorė Ivona Marija Matveiko
Pirmininko pavaduotoja Daina Jermak
Sekretorė Gražina Švaikovskaja
Narės: Celina Buinovska, Lilija Ceiko, Kristina Snežko.

Vaiko gerovės komisija:

 • įtraukia visą lopšelio-darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
 • organizuoja įvairius prevencinius renginius;
 • analizuoja ugdytinių smurto, patyčių atvejus jų artimoje aplinkoje;
 • laiku nustato vaikų specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padeda tinkamai jas spręsti;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, sveikatingumo, saugumo užtikrinimo ir kitais atvejais.