Kształcenie

Rola edukacji przedszkolnej:

 • uzupełnienie edukacji dzieci w rodzinach;
 • pobudzanie ich rozwoju społecznego i poznawczego;
 • wzbogacenie doświadczenia dzieci w zakresie interakcji z innymi;
 • pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły.

Najważniejsza rola wobec rodziny

 • zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do oferowanych usług w wysokiej jakości.

Wychowawczynie

 • Organizują i realizują proces kształcenia:
 • Planują działania edukacyjne w grupie;
 • Tworzą środowisko edukacyjne w grupie, dobierają środki dydaktyczne;
 • Wychowują i uczestniczą w procesie edukacji dzieci;
 • W razie potrzeby, uczestniczą w opracowaniu programów indywidualnego kształcenia dzieci;
 • Systematycznie oceniają i rejestrują postęp dzieci i informują o nim rodziców (opiekunów);
 • Informują, konsultują zgodnie ze swoimi kompetencjami, rodziców i innych pracowników, w kwestiach dotyczących wychowania dzieciw wieku przedszkolnym.
 • Opiekują się dziećmi i zapewniają ochronę ich zdrowia i życia.

Wychowawczynie pracują według potwierdzonego miesięcznego harmonogranu pracy.

Zakres usług kształcenia artystycznego:

 • organizowanie edukacji muzycznej dzieci, imprez okolicznościowych i świąt;
 • dopasowanie kształcenia do indywidualnych umiejętności, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
 • współpraca z wychowawcami grup przy organizacji zajęć, imprez okolicznościowych, oceniając postępy i osiągnięcia dzieci, przy realizacji projektów;
 • pomoc dzieciom w przygotowaniu do udziału w koncertach, konkursach, projektach.

Nauczycielka kształcenia nieformalnego (tańca) pracuje w poniedziałki i piątki, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.

Zakres usług kształcenia nieformalnego (taniec)
Nauczanie podstaw tańca i rytmiki poprzez interakcję, odprężenie i wzajemne zaufanie. Pomaga rozpoznawać i rozwijać potrzebny w tańcu zmysł orientacji ułożenia własnego ciała. Poprzez zadania twórcze poprawia koordynację, prawidłową postawę, poczucie równowagi, stosując szereg podstawowych rodzajów ruchu (chodzenie, bieganie, skakanie, wirowanie, obroty, skłony, wygięcia), zróżnicowanie tempa, kierunków i pozycji ciała, emocji.
Nauczycielka kształcenia nieformalnego (tańca) pracuje w poniedziałki i środy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.

Zakres usług logopedy
Określa rodzaj zaburzeń mowy u dziecka, ocenia i zapewnia odpowiednie narzędzia metody i techniki pracy. Zdiagnozowane zaburzenia mowy omawia z rodzicami i zapewnia odpowiednią pomoc logopedyczną. Pracuje z dziećmi w podgrupach i indywidualnie. Ćwiczenia odbywają się 3 razy w tygodniu po 25-30 minut. Rezultaty pracy nie są szybko osiągalne, dlatego rodzice muszą pozostać w stałym kontakcie z logopedą w celu indywidualnego omówienia postępów i problemów dziecka oraz uzyskania porad na temat sposobów i metod pracy.
Celem pracy logopedy jest diagnozowanie logopedyczne i pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy w przezwyciężeniu trudności w nauce.
Logopeda uczy dzieci:

 • poprawnej wymowy dźwięków,
 • słyszenia i rozróżniania dźwięków,
 • poznawania liter,
 • tworzenia poprawnych gramatycznie zdań,
 • wypowiadania się, opowiadania historii.

Logopeda pracuje w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach od 7.00 do 16.30.
Konsultacje z logopedą placówki wymagają wcześniejszego umówienia spotkania.
Możliwe terminy konsultacji: poniedziałek, środa, czwartek, od 13.00 do 14.30, rejestracja pod nr tel. 8 5 2494 330.

Pedagog społeczny

 • zapewnia, aby wszystkie decyzje związane z dziećmi podejmowane były w zgodzie ich interesami;
 • inicjuje, wdraża, koordynuje prewencyjne i społeczne projekty oraz programy;
 • ocenia potrzeby wychowanków i ich problemy socjalne;
 • koordynuje proces pomocy pedagogicznej we współpracy z innymi instytucjami.

Specjalista do spraw zdrowia publicznego
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce, obserwacja stanu zdrowia dzieci, wzmacnianie ich układu odpornościowego, zapewnienie pierwszej pomocy medycznej w wypadku choroby lub urazu, obserwacja i analiza umiejętności i kształtowanie nawyków dzieci w zakresie higieny, kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki, ustalanie jadłospisu i listy produktów żywnościowych w oparciu o piramidę zdrowego żywienia, sprawdzanie ubrań i czystość dzieci, nadzór pod kątem wszawicy, kontrola higieny odzieży i obuwia dzieci podczas spacerów i zajęć wychowania fizycznego, konsultacje dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej i żywienia dzieci.