Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūne paskirta meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina lopšelyje-darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūnę – meninio ugdymo mokytoją metodininkę Editą Staniulionienę, tel. (8 5) 2494 330, el. paštu duomenu.apsauga@darzelis.maisiagala.vilniausr.lm.lt, adresu Kiemelių g. 7A, Maišiagala, Vilniaus r.

Duomenų apsaugos specialistu paskirta Daina Jermak, IT specialistas - Daniel Ozarovič.

DUOMENŲ APSAUGA

ES Reglamentas (950 KB)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (306 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka (223 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio privatumo politika (331 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (655 KB)

Informacija atnaujinta