Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūno pareigas vykdo Celina Buinovska.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

  • Informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
  • Bendradarbiauja su Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
Informacija atnaujinta