Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūne paskirta mokytoja Daina Jermak, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina lopšelyje-darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūnę – mokytoją Dainą Jermak, dirbančią pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tel. (8 5) 2494 330, el. paštu duomenu.apsauga@maisiagalosdarzelis.lt, adresu Kiemelių g. 7A, Maišiagala, Vilniaus r.

Duomenų apsaugos specialistu paskirta Daina Jermak, IT specialistas - Sergej Asočiakov.

DUOMENŲ APSAUGA

ES Reglamentas (950 KB)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (306 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (551 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio privatumo politika (709 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka (529 KB)

Informacija atnaujinta