Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūne paskirta mokytoja Daina Jermak, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina lopšelyje-darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūnę – mokytoją Dainą Jermak, dirbančią pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tel. (8 5) 2494 330, el. paštu daina.jermak@gmail.com, adresu Kiemelių g. 7A, Maišiagala, Vilniaus r.

DUOMENŲ APSAUGA

ES Reglamentas (950 KB)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės (234 KB)

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo/naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (249 KB)

Informacija atnaujinta