Teisinė informacija

Valstybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 311 straipsniu įstatymas (103 KB)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktai

Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. sav. teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio teisinė informacija

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės (302 KB)

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (329 KB)

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (249 KB)

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės (234 KB)

Renginių ir turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas (370 KB)

Darbuotojų, dirbančių lopšelyje-darželyje pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarka (432 KB)

Informacija atnaujinta