Lopšelio-darželio tvarkos ir taisyklės

Darbuotojų privalomųjų sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas (227 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (329 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (227 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bedndruomenės etikos kodeksas (293 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas (241 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio smurto ir priekabiavimo prevencijos politika (420 KB)

Įsakymas dėl darbo apmokėjimo tvarkos (4 MB)

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (203 KB)

Pagalbos vaiko savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas (1 MB)

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (385 KB)

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (374 KB)

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą lopšelyje-darželyje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie lopšelyje-darželyje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas (562 KB)

Vaikų ugdymo ir priežiūros tvarkos aprašas nuo 2020-05-18 (221 KB)

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės (302 KB)

Mokytojų, darbuotojų ir ugdytinių tėvų (globėjų) informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas (318 KB)

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (329 KB)

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (249 KB)

Renginių ir turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas (370 KB)

Darbuotojų, dirbančių lopšelyje-darželyje pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarka (432 KB)

Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, aprūpinimo mokymo priemonėmis tvarka (200 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio informacinės sistemos saugos nuostatai (468 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės (465 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio veiklos tęstinumo valdymo planas (341 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės (529 KB)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio informacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas (462 KB)

Informacija atnaujinta