Viešieji pirkimai

Supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Daugiau skaitykite čia »