Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

 • papildo vaikų ugdymą šeimose;
 • skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi;
 • praturtina vaikų bendravimo su kitais patirtį;
 • padeda pasiruošti mokymuisi mokykloje.

Svarbiausia paslauga šeimai

 • užtikrinti kiekvienam vaikui turimų paslaugų prieinamumą, lygiateisiškumą ir kokybę.

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą:
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą;
 • Kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
 • Ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo procese;
 • Prireikus, dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo programas;
 • Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);
 • Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 • Prižiūri vaikus ir užtikrina jų gyvybės ir sveikatos apsaugą.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

 • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, renginius ir šventes;
 • individualizuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes, interesus;
 • bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, numatant veiklą, organizuojant renginius, vertinant vaikų daromą pažangą ir pasiekimus, rengiant projektus;
 • padeda vaikams pasirengti dalyvauti koncertuose, konkursuose, projektuose.

Meninio ugdymo (šokio) mokytojas

 • suteikia ugdytiniams šokio suvokimo ir judesių pagrindus per bendravimą, atsipalaidavimą, pasitikėjimą;
 • padeda atpažinti ir plėtoti šokiui reikiamas kinestezines kūno galias;
 • kūrybinėmis užduotimis ugdo vaikų koordinaciją, taisyklingą laikyseną, pusiausvyros pojūtį, naudojant įvairius pagrindinių judesių (ėjimo, bėgimo, šuoliukų, sukinių, vertimosi, lenkimosi, spyruokliavimo) tempo, krypties, kūno padėties, nuotaikos variantus.

Logopedas

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Logopedas moko vaikus:

 • taisyklingai tarti garsus,
 • girdėti ir skirti garsus,
 • pažinti raides,
 • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,
 • pasakoti, sekti pasakas.

Socialinis pedagogas

 • užtikrina, kad visi su vaiku susiję sprendimai būtų priimami atsižvelgiant į vaiko interesus;
 • inicijuoja, įgyvendina, koordinuoja prevencinius ir socialinius projektus bei programas;
 • vertina ugdytinių poreikius ir jų socialines problemas;
 • koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Užtikrina saugias, higienos reikalavimus atitinkančias vaikų buvimo įstaigoje sąlygas, stebi vaikų sveikatos stovį, stiprina imuninę sistemą, teikia pirmą med. pagalbą ligos ar traumos atveju, stebi ir analizuoja vaikų higieninių įgūdžių ir įpročių ugdymą, kontroliuoja sanitarinį-higieninį stovį lopšelyje-darželyje, laikosi maisto produktų ir patiekalų suderinamumo pagal sveikos mitybos piramidę, tikrina vaikų drabužius ir kūno švarą, kontroliuoja vaikus dėl pedikuliozės, stebi vaikų aprangos ir avalynės higieną pasivaikščiojimų ir kūno kultūros valandėlių metu, konsultuoja tėvus sveikatos priežiūros ir mitybos klausimais.

Informacija atnaujinta