Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

 • papildo vaikų ugdymą šeimose;
 • skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi;
 • praturtina vaikų bendravimo su kitais patirtį;
 • padeda pasiruošti mokymuisi mokykloje.

Svarbiausia paslauga šeimai

 • užtikrinti kiekvienam vaikui turimų paslaugų prieinamumą, lygiateisiškumą ir kokybę.

Auklėtojos

 • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą:
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą;
 • Kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
 • Ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo procese;
 • Prireikus, dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo programas;
 • Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);
 • Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 • Prižiūri vaikus ir užtikrina jų gyvybės ir sveikatos apsaugą.

Auklėtojas dirba pagal kiekvieną mėnesį nustatytą ir patvirtintą darbo grafiką.

Meninio ugdymo mokytoja

 • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, renginius ir šventes;
 • individualizuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes, interesus;
 • bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, numatant veiklą, organizuojant renginius, vertinant vaikų daromą pažangą ir pasiekimus, rengiant projektus;
 • padeda vaikams pasirengti dalyvauti koncertuose, konkursuose, projektuose.

Meninio ugdymo mokytoja dirba II, IV pagal nustatytą užsiėmimų grafiką.

Neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

 • suteikia ugdytiniams šokio suvokimo ir judesių pagrindus per bendravimą, atsipalaidavimą, pasitikėjimą;
 • padeda atpažinti ir plėtoti šokiui reikiamas kinestezines kūno galias;
 • kūrybinėmis užduotimis ugdo vaikų koordinaciją, taisyklingą laikyseną, pusiausvyros pojūtį, naudojant įvairius pagrindinių judesių (ėjimo, bėgimo, šuoliukų, sukinių, vertimosi, lenkimosi, spyruokliavimo) tempo, krypties, kūno padėties, nuotaikos variantus.

Neformaliojo švietimo (šokio) mokytojas dirba I, V pagal nustatytą užsiėmimų grafiką.

Logopedė
Išsiaiškina vaikų kalbos sutrikimų pobūdį, įvertina ir numato tinkamas darbo priemones, metodus ir būdus. Vaikui nustačius kalbos sutrikimus, aptariama su tėvais ir teikiama tinkama logopedinė pagalba. Su vaikučiais dirba individualiai ir pogrupiais. Pratybas vaikai lanko 3 kartus per savaitę po 25-30 min. Rezultatai nėra greitai pasiekiami, todėl tėveliams būtina palaikyti ryšį su logopede, aptarti vaiko pasiekimus ir problemas individualiai, pasitarti dėl darbo būdų bei metodų.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Logopedas moko vaikus:

 • taisyklingai tarti garsus,
 • girdėti ir skirti garsus,
 • pažinti raideles,
 • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,
 • pasakoti, sekti pasakas.

Logopedė dirba I, III, IV nuo 7.00 val. iki 16.30 val.
Norėdami pasikonsultuoti su įstaigos logopedu, privalote iš anksto susitarti dėl susitikimo.
Rezervuoti susitikimo laiką galite I, III, IV nuo 13.00 val. iki 14.30 val. tel. 8 5 2494 330.

Socialinė pedagogė

 • užtikrina, kad visi su vaiku susiję sprendimai būtų priimami atsižvelgiant į vaiko interesus;
 • inicijuoja, įgyvendina, koordinuoja prevencinius ir socialinius projektus bei programas;
 • vertina ugdytinių poreikius ir jų socialines problemas;
 • koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Užtikrina saugias, higienos reikalavimus atitinkančias vaikų buvimo įstaigoje sąlygas, stebi vaikų sveikatos stovį, stiprina imuninę sistemą, teikia pirmą med. pagalbą ligos ar traumos atveju, stebi ir analizuoja vaikų higieninių įgūdžių ir įpročių ugdymą, kontroliuoja sanitarinį-higieninį stovį lopšelyje-darželyje, laikosi maisto produktų ir patiekalų suderinamumo pagal sveikos mitybos piramidę, tikrina vaikų drabužius ir kūno švarą, kontroliuoja vaikus dėl pedikuliozės, stebi vaikų aprangos ir avalynės higieną pasivaikščiojimų ir kūno kultūros valandėlių metu, konsultuoja tėvus sveikatos priežiūros ir mitybos klausimais.