Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes

Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę?

Prašymai priimti vaikus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams turi būti pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d. informacinėje sistemoje www.registruok.lt >Vilniaus rajono savivaldybė.

Jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje švietimo įstaigoje ar įstaigos skyriuje, tėvai pateikia prašymą ateinantiems mokslo metams švietimo įstaigos vadovui iki einamųjų metų vasario 15 d. (prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia).

Jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) informacinėje sistemoje pasirinkę funkcionalumą „pakeisti švietimo įstaigą“ teikia naują prašymą į pageidaujamą švietimo įstaigą ar jos skyrių.

Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams prasideda einamųjų metų balandžio 1 d.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje pagrindinio vaikų priskyrimo į grupes metu pranešama telefonu ar elektroniniu paštu nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki birželio 15 d., papildomo vaikų priskyrimo į grupes metu – nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Gavome pranešimą apie vaikui skirtą vietą. Per kiek laiko turėtume kreiptis į švietimo įstaigą?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą švietimo įstaigą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą gavimo dienos, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo).

Tėvai (globėjai), negalintys dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) pasirašyti mokymo sutarties per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą švietimo įstaigoje gavimo dienos privalo raštu (elektroniniu paštu ar registruotu laišku) pranešti švietimo įstaigos vadovui apie mokymo sutarties pasirašymo bei dokumentų pateikimo datą. Data negali būti vėlesnė nei pirmoji mokymosi švietimo įstaigoje diena.

Nepasirašius mokymo sutarties per 10 darbo dienų vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje ir informacinėje sistemoje prašymas panaikinamas.

Tėvai (globėjai) užtikrina privalomą profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais.

Ką svarbu žinoti?

Įstaiga – prašyme nurodyta pageidaujama lankyti švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius (viena iš pasirinktų alternatyvų), vykdanti (-is) ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą. Vaikų priskyrimas ir priėmimas į švietimo įstaigą ir įstaigos skyrių (-ius) vykdomas atskirai. Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prašyme nurodyti prioritetai skaičiuojami kiekvienai iš prašyme nurodytų alternatyvų atskirai.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Atkreipiame dėmesį

Informacinėje sistemoje pateikto prašymo koregavimas keičiant pasirinktą (-as) švietimo įstaigą (-as), papildant nauja (-omis) įstaiga (-omis) vertinamas kaip naujo prašymo, naikinančio ankstesnįjį, užregistravimas.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų.

Jeigu prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – tėvams (globėjams), kurių vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, siūloma koreguoti ankstesnįjį prašymą įtraukiant artimiausią (-ias) švietimo įstaigą (-as), vykdančią (-ias) priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje (-ose) yra laisvų vietų.

Į priešmokyklines ar jungtines grupes ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pagal eilių sudarymo tvarką pirmiausia priskiriami Savivaldybėje deklaruoti vaikai, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka einamaisiais metais turi būti pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje, tėvų (globėjų) prašymai priimti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pateikti ateinantiems mokslo metams po einamųjų metų balandžio 1 d. į pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą tenkinami tuo atveju, jeigu dar vykdomas vaikų priskyrimas į grupes ir švietimo įstaigos priešmokyklinėje ar jungtinėje grupėje liko laisvų vietų.

Ne Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) pateikti prašymai gali būti tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) prašymai.

Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prioritetai

Pirmenybė skirti vaikui vietą į prašyme pasirinktą švietimo įstaigą taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai iki vaiko priskyrimo į švietimo įstaigą dienos prašyme nurodytos švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje.

Formuojant eiles prioritetas skirti vaikui vietą į prašyme pasirinktą švietimo įstaigą teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo mokosi švietimo įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų ar švietimo įstaigų vadovų, dirbančių ne mažiau nei pusę metų švietimo įstaigoje, veikiančioje švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.

Kaip sudaromos vaikų eilės?

Visi vaikai į švietimo įstaigos grupes priskiriami pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą, laiką, priėmimo be eilės ir pirmenybę suteikiančias sąlygas, turimą (-us) prioritetą (-us), vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirmenybę suteikiančios sąlygos yra viršesnės už prioritetą (-us). Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką.

Eilės sudaromos tokia tvarka:

 • įvaikinti ir globą turintys vaikai. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas ir prioritetą (-us).
 • vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje ir turintys prioritetą (-us);
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Savivaldybėje, ir turintys prioritetą (-us);
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Savivaldybėje. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų IS pateikimo eiliškumą.

Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus informacinėje sistemoje duomenis apie prioritetus skirti vaikui vietą švietimo įstaigoje ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymų pateikimo eiliškumą (prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą ir laiką).

Ką daryti, jeigu pasikeitė pateiktame prašyme kontaktiniai ir (ar) asmens duomenys?

Pasikeitus elektroniniu būdu pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir (ar) asmens duomenims, tėvai (globėjai) neatnaujindami prašymo, o naudodami informacinėje sistemoje įdiegtus koregavimo funkcionalumus gali juos koreguoti.

Pasikeitus ne elektroniniu būdu pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir (ar) asmens duomenims, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų dėl duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje informuoja informacinės sistemos tvarkytoją el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Tėvai, kurių vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta 2 metų laikotarpiu iki priskyrimo į švietimo įstaigą dienos keitėsi įstaigos aptarnavimo teritorijos ribose, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. informacinės sistemos tvarkytojui el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt pateikia pažymą apie visas vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotas gyvenamąsias vietas už 2 metų laikotarpį. Į pažymas, pateiktas po einamųjų metų kovo 31 d., atsižvelgiama, jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų ar dar nebaigtas pagrindinis ir papildomas priskyrimas į grupes pageidaujamoje įstaigoje.

Noriu pakeisti pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti įstaigą (-as), koreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą

Tėvai (globėjai), norintys pakeisti elektroniniu būdu pateiktame prašyme pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti vieną iš pasirinktų įstaigų, pakoreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą, neatnaujindami prašymo, o naudodami informacinėje sistemoje įdiegtus koregavimo funkcionalumus, gali juos koreguoti.

Tėvai (globėjai), norintys pakeisti ne elektroniniu būdu pateiktame prašyme pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti vieną iš pasirinktų įstaigų, pakoreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą, informacinės sistemos tvarkytojui el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. raštu pateikia prašymą.

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Registracijos nuoroda >>

Sprendimas dėl 2023-2024 mok
slo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (909 KB)

Dėl vaikų brandumo, ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (1 MB)

Informacija atnaujinta