Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus rajono ikimokyklinį ugdymą teikiančias įstaigas tvarką?
Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326
Detalesnė informacija >

Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?
Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje (toliau – IS) www.registruok.lt -> Vilniaus rajono savivaldybė.

Kokia tvarka sudaromos eilės?
Visi vaikai į Įstaigas priimami pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo IS duomenų bazėje datą. Eilės sudaromos konkrečioms vaikų amžiaus grupėms. Vaikui perėjus iš vienos amžiaus grupės į kitą, eilė yra perskaičiuojama, išliekant pirmenybę suteikiančioms sąlygoms. Vaikai priskiriami į grupes pradedant nuo vyriausio amžiaus vaikų grupių.

Pirmenybę suteikiančios priežastys ir prioritetai
Pirmenybė skirti vaikui vietą Įstaigoje taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai Įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į Įstaigą dienai.
Formuojant eiles prioritetas teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje Įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų/ švietimo įstaigų vadovų, deklaruotų Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbančių ne mažiau nei pusę metų ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje Įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.

Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?
Neturintys prioritetų vaikai į darželį priimami bendrąja tvarka, pagal prašymo registravimo IS duomenų bazėje pateikimo datą.

Kokie vaikai priimami į darželius be eilės?
Į Įstaigas be eilės priimami:

 • vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), IS pateikus įrodančius dokumentus. Į jau sukomplektuotas grupes per mokslo metus įvaikinti ir globą turintys vaikai priimami esant Įstaigoje laisvų vietų.

Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?
Norint keisti ikimokyklinį ugdymą teikiančią įstaigą reikia teikti naują pašymą. Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami IS www.registruok.lt -> Vilniaus rajono savivaldybė.

Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?
IS tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria į Įstaigos grupes nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Naujai priskirtų į Įstaigą vaikų ugdymo procesas organizuojamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Kita Įstaigos lankymo pradžios data gali būti nustatyta suderinus su Įstaigos vadovu. Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama elektroniniu laišku. Asmeniui, registravusiam prašymą elektroniniu būdu, prisijungus prie IS www.registruok.lt -> Vilniaus rajono savivaldybė taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.

Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?
Informacija apie vaiko vietą eilėje teikiama www.registruok.lt -> Vilniaus rajono savivaldybė.

Kada tėvai (globėjai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei vaikas nelanko įstaigos?

 • ligos, pirmąją neatvykimo dėl ligos dieną informavus švietimo įstaigą bei pateikus tėvų (globėjų) pateisinamą raštą įstaigos vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų atostogų ar teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams) suteiktų papildomų poilsio dienų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
 • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba patvirtintus darbo grafikus iki kito mėnesio 2 d., kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius;
 • tėvų (globėjų) ligos metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (prašymą ir nedarbingumo pažymėjimo kopiją);
 • motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (prašymą ir pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogas);
 • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;
 • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas (raštiškai pateikus prašymą įstaigos vadovui);
 • dėl ekstremalių įvykių ar esant 20o C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;
 • kai nėra galimybės atvežti vaiką į darželį dėl gamtos sukeltų kliūčių (užpustyti, užtvindyti keliai ir pan.), raštiškai pateikus prašymą įstaigos vadovui;
 • kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją.

Kada tėvai (globėjai) nemoka mokesčio už ugdymo reikmes?
Tėvai (globėjai) mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos.

Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę?
Iki einamųjų metų balandžio 1 d. prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami IS www.registruok.lt -> Vilniaus rajono savivaldybė.
Jeigu Įstaiga ar Įstaigos skyrius teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje Įstaigoje ar Įstaigos skyriuje, naujo prašymo IS teikti nereikia. Jeigu Įstaiga ar Įstaigos skyrius neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) IS teikia naują prašymą į pageidaujamą Įstaigą šiame Apraše nustatyta tvarka.
Į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams IS pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Neturiu galimybės prisijungti prie sistemos nurodytais prisijungimo būdais. Ką turėčiau daryti?
Neturintys galimybių registruoti vaiką elektroniniu būdu, gali pateikti prašymą Vilniaus rajono savivaldybėje arba užpildytą ir pasirašytą prašymą siųsti el. p. giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Ar galima gauti kompensaciją už išlaidas, kurios yra patiriamos leidžiant vaiką į privačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą?
Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas nenumato kompensacijų ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams už privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymą.

Mano vaikas lanko ikimokyklinį/ priešmokyklinį ugdymą teikiančią įstaigą. Ar man bus suteiktos kokios lengvatos?
Vilniaus rajono savivaldybė visiems tėvams, neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, kompensuoja 30 proc. mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą Savivaldybės švietimo įstaigose. Taip pat taikomos papildomos lengvatos nuo 50 iki 100 proc. tėvams už vaikų išlaikymą, atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei kitas priežastis.

Informacija atnaujinta