Savivalda

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš mokytojų ir tėvų (globėjų) atstovų. Už savo veiklą lopšelio-darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams. Taip pat lopšelyje-darželyje veikia ir kitos lopšelio-darželio savivaldos institucijos: darbo, mokytojų tarybos, metodinė grupė, tėvų komitetai.

Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė Jolanta Chmel
Sekretorė Karolina Misevič
Narės: Edita Staniulionienė, Daina Jermak, Ana Pilarczyk-Palaitis, Džordana Erika Baltrukaitytė.

Lopšelio – darželio taryba:

 • teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria lopšelio – darželio nuostatams, lopšelio – darželio strateginiam planui ir metinei veiklos programai, lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio – darželio direktorius;
 • teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio – darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso lopšelio – darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio – darželio bendradarbiavimą.

Darbo taryba

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis lopšelio-darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos sudėtis:
Pirmininkė Daina Jermak
Sekretorė Natalja Blažienė
Narė Irena Jasinska

Darbo tarybos darbo reglamentas (206 KB)

Mokytojų taryba

Pirmininkė Celina Buinovska
Sekretorė Karolina Misevič
Narės: Ivona Marija Matveiko, Gražina Švaikovskaja, Daina Jermak, Lilija Ceiko, Juzė Markėvič, Kristina Snežko, Viktorija Piatkova, Edita Staniulionienė, Inga Rudžionienė, Viktorija Miskelovič.

 • aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
 • analizuoja ugdymo planų, lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
 • sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • teikia siūlymus lopšelio – darželio tarybai įvairiais lopšelio – darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;
 • svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio – darželio direktoriaus teikiamais klausimais;
 • renka atstovus į darželio tarybą;
 • pritaria ir teikia siūlymus dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir mokytojų atestacijos.

Metodinė grupė

Pirmininkė Edita Staniulionienė
Sekretorė Lilija Ceiko
Narė Gražina Švaikovskaja

Metodinės grupės funkcijos:

 • dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo programą;
 • padeda planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaiko jį vaikų individualioms reikmėms;
 • plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas;
 • teikia lopšelio – darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo, dėl mokytojų kvalifikacijos organizavimo gerinimo;
 • inicijuoja renginius, konkursus, varžybas, organizuoja projektus, užtikrina dalyvavimą juose.

Tėvų komitetai / Komitety Rodzicielskie

I grupė „Drugeliai“, (tel. 8 620 56316):
Džordana Erika Baltrukaitytė, Jelena Jackevičienė, Aurelija Didvalienė.

II grupa „Krasnoludki“ / II grupė „Nykštukai“ (tel. 8 698 87922):
Veslava Jaglinska, Ramūnė Sovilo, Mažena Podskorbis.

III grupė „Paukšteliai“ (tel. 8 687 29365):
Milana Jodelo, Agnija Karpovič, Lina Kožuchovskienė.

IV grupa „Biedroneczki“ / IV grupė „Boružėlės“ (tel. 8 614 39930):
Ivona Žigo, Oksana Savlevič, Agata Palionis.

Informacija atnaujinta