Švietimo pagalba mokiniui

Logopedė Kristina Snežko, tel. 85 2494 330.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Logopedas moko vaikus:

  • taisyklingai tarti garsus,
  • girdėti ir skirti garsus,
  • pažinti raides,
  • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,
  • pasakoti, sekti pasakas.
logopedo kabineto nuotrauka

Socialinė pedagogė Celina Buinovska, tel. 85 2494 330

  • užtikrina, kad visi su vaiku susiję sprendimai būtų priimami atsižvelgiant į vaiko interesus;
  • inicijuoja, įgyvendina, koordinuoja prevencinius ir socialinius projektus bei programas;
  • vertina ugdytinių poreikius ir jų socialines problemas;
  • koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis.

Konsultuotis su švietimo pagalbos specialistais galima tel. 85 2494 330 ir ELIIS dienyne rašant pranešimus.

Švietimo pagalba mokiniui teikiama remiantis šiais teisės aktais:

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Lopšelyje-darželyje krizės valdomos įstaigoje patvirtintu Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio Krizių valdymo veiksmų planu (883 KB)

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo (2 MB)

Dėl vaikų brandumo, ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (1 MB)

Informacija atnaujinta