Mokytojų taryba

  • aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
  • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
  • analizuoja ugdymo planų, lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
    aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
  • sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
  • teikia siūlymus lopšelio – darželio tarybai įvairiais lopšelio – darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;
  • svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio – darželio direktoriaus teikiamais klausimais;
  • renka atstovus į darželio tarybą;
  • pritaria ir teikia siūlymus dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir mokytojų atestacijos.
Informacija atnaujinta