Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,5 etato) pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

I. Darbo pobūdis

 1. Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius.
 2. Teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Vykdyti komandos darbo monitoringą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes priemonėmis, žaislais, kontroliuoti jų panaudojimą, inventorizaciją.
 3. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas, individualius pokalbius su jais.
 4. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.
 5. Kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas, savarankiškai vykdyti kitas direktoriaus perduotas funkcijas.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija.
 2. Ne mažesnis nei 3 metų pedagoginio darbo stažas.
 3. Lenkų kalbos mokėjimas.
 4. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint).
 6. Išmanyti darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.
 7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius mokyklų veiklą.

III. Pretendentas privalo pateikti

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimus, įgūdžius ir dalykines savybes.
 5. Rekomendacijos (neprivaloma).

IV. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką.

V. Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, atvykstant į pokalbį, pateikti dokumentų originalus. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu: Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mst., LT-14240 Vilniaus r.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2015 m. liepos 30 d.

Pasiteiravimo telefonas 8 640 28725.