Pagal Europos Sąjungos programą finansuojamas projektas Erasmus +

Tautinė Agentūra pripažino mūsų projektą kaip Erasmus+ programos geros praktikos pavyzdį
Mums malonu pranešti, kad projektas „Lenkų mokykla užsienyje. Kvalifikacijos kėlimo parama lenkų mokyklų mokytojams “, kurį vykdė mūsų lopšelis-darželis bendradarbiaujant su MODM Balstogėje ir kitose Europos lenkų švietimo įstaigose, dėl aukštos dalykinės kokybės ir pavyzdingo valdymo. Tautinė Agentūra pripažino mūsų projektą kaip geros praktikos pavyzdį Erasmus+ programos.
Projektas yra pažymėtas Erasmus+ projektų rezultatų platformoje, kurios tikslas - plataus masto informacijos apie projekto rezultatus ir jų sėkmę sklaida.
Projekto puslapis

Nasz projekt uznany za przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję Programu Erasmus+
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, realizowany przez nasz żłobek - przedszkole w partnerstwie z MODM w Białymstoku oraz innymi oświatowymi placówkami polonijnymi z Europy, ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie został bardzo wysoko oceniony i uznany za przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Projekt oznaczono na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+, której celem jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń.
Link do projektu

PDF (en) (2 MB)


Projektas vykdomas pagal programą Erasmus plius – akcija K02, mokyklinis ugdymas, strateginės partnerystės naujovių diegimui.

Projekto trukmė. 2017-09-01 – 2020-08-31

Projekte dalyvaujančios partnerių organizacijos:

 • Savivaldybės metodinis konsultacinis centras Balstogėje (Lenkija) (koordinatorius);
 • Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (Lietuva);
 • Barselonos ir Tarragonos lenkų mokykla (Ispanija);
 • Asociacija „ProPolonia“ (Belgija);
 • Bristolio šeštadieninė integracinė mokykla (Didžioji Britanija);
 • Moss šeštadieninė lenkų mokykla (Norvegija).

Projekto tikslai:

 1. Skatinti lenkų mokytojų profesinį tobulėjimą per ankstyvąjį mokyklinį ir dalykų ugdymą lenkų kalba; tobulinti mokytojų metodines, dalykines, psichologines ir tarpkultūrines kompetencijas.
 2. Tobulinti lenkų įstaigų vadovų kompetenciją lenkų švietimo įstaigos valdymo srityje.
 3. Plėsti lenkų mokyklų mokytojų metodines ir dalykines žinias.
 4. Supažindinti lenkų mokyklų mokytojus su metodine ir didaktine medžiaga.
 5. Pravesti mokytojams didaktinius e. mokymus.
 6. Skatinti mokytojus naudoti IKT ugdymo procese, pavyzdžiui, per e. mokymus.
 7. Išlaikyti nacionalinės tapatybės jausmą tarp lenkų, gyvenančių už šalies ribų.

Projekto dalyviais yra projekte dalyvaujančių partnerių organizacijų mokytojai ir vadovai, iš viso apie 65 žmones. Projekto partneriai: Savivaldybės metodinis konsultacinis centras Balstogėje (Lenkija), Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (Lietuva), Barselonos ir Tarragonos lenkų mokykla (Ispanija), Asociacija „ProPolonia“ (Belgija), Bristolio šeštadieninė integracinė mokykla (Didžioji Britanija), Moss šeštadieninė lenkų mokykla (Norvegija).

Dalyviai dalyvaus mokymuose ir seminaruose, kurs naujas mokymo priemones, plėtos intelektinės veiklos rezultatus ir dalinsis gerąja darbo patirtimi. Iš koordinatoriaus pusės dalyviais bus paskirti institucijos profesiniai darbuotojai, atsakingi už pasirengimą mokymams ir jų pravedimą. E. mokymų medžiaga galės naudotis visi suinteresuoti lenkų mokyklų mokytojai. Sukurta tobulinimo programa naudosis institucijos ir asociacijos, dirbančios lenkų švietimo srityje. Netiesiogiai projekto veikla apims apie 400 asmenų.

Projekto uždaviniai:

 • suorganizuoti tarptautinius susitikimus siekiant aptarti projekto įgyvendinimo klausimus;
 • suorganizuoti tarptautinius susitikimus, skirtus partnerių organizacijų dalyvių apmokymui, kurių metu bus pravesti seminarai, keitimasis gerąja darbo patirtimi, aptarti „job shadowing“ elementai;
 • sutelkti partnerius bendrai veiklai:
  – e. mokymų, prieinamų per Moodle platformą, medžiagos įsisavinimas;
  – lenkų mokyklų mokytojų supažindinimas su metodine ir didaktine medžiaga;
 • sukurti projekto internetinę svetainę, kurioje bus patalpinta projekto mokymų medžiaga.

Pasiekti rezultatai, tiksli profesinio tobulėjimo programa, metodinių-didaktinių priemonių paketas bei e. mokymų kursų medžiaga bus pateikti lenkų mokyklų mokytojams ir vadovams seminarų ir konferencijos metu baigiamajame projekto etape. Ši informacija taip pat bus prieinama per projekto internetinę svetainę ir kitiems suinteresuotiems asmenims.